4. Yhdistyksen säännöt

2018-02-26-17:22  AP

 

OULUN RUSKAYHDISTYS r.y.

Säännöt

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on Oulun Ruskayhdistys r.y., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys.

Yhdistyksen toiminta-alueena on Oulun kaupunki ja kotipaikkana Oulun kaupunki.

Yhdistys on jäsenenä Suomen Ruskaliitto r.y.  –nimisessä valtakunnallisessa eläkeläisliitossa.

TARKOITUS

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää eläkeikää lähestyvien ja eläkkeellä olevien sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia sekä heidän henkistä ja fyysistä kuntoaan.

TOIMINTAMUODOT

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. avustaa ja ohjaa jäseniään sosiaalisten ja taloudellisten etuisuuksien, kulttuuripalvelusten, kuntoutuksen ja virkistyksen saamisessa,
 2. harjoittaa tiedotustoimintaa järjestämällä esitelmä-, keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia sekä julkaisemalla painotuotteita,
 3. tekee esityksiä ja aloitteita eläkkeellä olevien aseman parantamiseksi,
 4. järjestää retkiä, matkoja, juhlia, illanviettoja, kokouksia, opintokerho- ja luentotilaisuuksia ja muuta vastaavanlaista toimintaa,
 5. yhdistys pyrkii toimimaan yhdessä paikkakunnan samojen tarkoitusten hyväksi toimivien yhdistysten kanssa.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan testamentteja ja järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä sekä arpajaisia. Tarvittaessa yhdistys hakee toimintaansa varten tarpeellisen luvan.

Yhdistys ei kanna maksua palveluksistaan eikä harjoita elinkeinoa.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallisille eikä se saa muutenkaan muodostua laadultaan pääasiassa taloudelliseksi.

JÄSENET

4 §

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai kannatusjäseniä.

Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä eläkeikää lähestyvät ja eläkkeellä olevat.

Kannatusjäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja yksityiset henkilöt. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen yleinen kokous kutsua henkilön, joka aivan erityisesti on työskennellyt yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua, eivätkä menetä jäsenoikeuksiaan.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus, joka myös erottaa jäsenet. Yhdistyksen hallitus pitää jäsenluetteloa.

JÄSENMAKSUT

5 §

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Ellei jäsen ole suorittanut jäsenmaksua kahdelta perättäiseltä vuodelta, katsoo hallitus hänet eronneeksi.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

6 §

Yhdistyksen päättävä elin on sen kokous.

Yhdistyksen kokouksia ovat varsinaiset kokoukset sekä ylimääräiset kokoukset.

Varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai hallitus pitää tarpeellisena tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten, joka on mainittava kutsussa.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta syyskokouksen päätöksen mukaan joko julkaisemalla kutsu yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu jokaiselle jäsenelle kirjeitse.

KEVÄTKOKOUS

7 §

Maaliskuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. esitetään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta,
 5. esitetään edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto, sekä yhdistyksen hallinnosta tilintarkastuskertomus,
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille ja
 7. käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten kaksi viikkoa ennen kokousta hallitukselle kokouksen käsiteltäviksi kirjallisesti ilmoittamat kokouskutsussa mainitut asiat.

SYYSKOKOUS

8 §

Marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri,
 2. valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle,
 5. päätetään 6 §:n mukaan kokouskutsujen julkaisutavasta,
 6. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle vuodelle,
 7. päätetään toimihenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista,
 8. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle,
 10. valitaan edustajat ja varaedustajat liiton kokouksiin,
 11. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa sekä
 12. käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten kaksi viikkoa ennen kokousta hallitukselle kokouksen käsiteltäviksi kirjallisesti ilmoittamat kokouskutsussa mainitut asiat.

ÄÄNESTYS

9 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yksityisen henkilön on käytettävä äänivaltaansa henkilökohtaisesti.

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa ratkaisee arpa.

HALLITUS

10 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat kahdeksan muuta jäsentä. Jälkimmäisistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuuden ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa ja ottaa tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin.

Hallitus voi asettaa avukseen ja alaisuuteensa määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia, jotka ovat toiminnastaan tilivelvollisia hallitukselle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa ja muulloinkin vähintään kolmen hallituksen jäsenen sitä pyytäessä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.

NIMENKIRJOITUS

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtajat, joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan, tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

TOIMINTA- JA TILIVUOSI

12 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuotena on kalenterivuosi.

Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille helmikuun 15 päivään mennessä. Tilintarkastuskertomus on annettava saman helmikuun loppuun mennessä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

13 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tehdään kolmella neljäsosalla (3/4) annetuista äänistä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat käytettäväksi purkamispäätöksen tehneen yhdistyksen kokouksen mukaan tarkoitukseen, joka mahdollisimman läheisesti vastaa yhdistyksen tarkoitusperiä.

14 §

Muutoin noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain määräyksiä.

 

**********************************************************************

***********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

*****************************************************************

Mainokset